Vedtægter for “Bork for Land og By”

 

 1. Foreningens navn er “Bork for Land og By” og er hjemmehørende i Ringkøbing/Skjern Kommune.
 2. Foreningens formål er at følge og varetage  områdets udvikling.
 3. Foreningen kan rette henvendelse til Landdistriktsrådet og administrationen i Ringkøbing /Skjern Kommune.
 4. Foreningen indkalder til møde efter behov.
 5. Foreningen er upolitisk.

 

 

 1. Medlemskab.

 

 1. Ret til at blive medlem har enhver mand og kvinde, der har nået den til enhver tid gældende valgretsalder.
 2. Indmeldelse finder sted til bestyrelsen.
 3. Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

 1. Ledelse

 

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.
 2. Foreningens regnskab revideres af revisor.
 1. Generalforsamlingen vælger hvert år henholdsvis 3 og 4 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter og 1 revisor samt suppleant. Medlemmerne vælges for 2 år.

    Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 1. Bestyrelsen skal bestå af minimum 2 medlemmer fra Nr. Bork og 2 fra Sdr. Bork.
 1. Der tages referat fra alle møder.
 2. Regnskabsåret er fra 01. januar til 31. december.
 3. Bestyrelsen tegnes af 4 medlemmer, dog overfor pengeinstitut af kasserer, som har kontofuldmagt og kan disponere via Oneline Banking
 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
 5. Bestyrelse og revisor er ulønnede.

 

 1. Generalforsamlingen.

 

 1. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske i et lokalt blad senest 14 dage før.
 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af bestyrelse (Evt. skriftlig afstemning)
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

    Generalforsamlingen skal afholdes på skift i Nr. Bork eller i Sdr. Bork.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 30% af medlemmerne ønsker det. Begæring herom fremsættes skriftligt med angivelse af dagsordenen.

 

 1. Vedtægtsændringer.

 

 1. Forslag til ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter skal angives som et særligt punkt på dagsordenen.
 2. Et forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
 3. Vedtægtsændringer skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 1. Ophævelse.

 

 1. Beslutning om ophævelse af foreningen og anvendelse af foreningens midler sker, når 2/3 af de til ekstraordinær generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 2. Overskud i foreningen for “Bork for Land og By” skal gå til almennyttigt formål.

 

 

 

 

Bork, den 12. marts 2015

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________

 

 

_________________________